Keek op de week 46

De week waarin de Begrotingsbehandeling voor het komende jaar op de politieke agenda stond. En laten we deze week voor de verandering maar eens starten met het Provinciale politieke nieuws. Ik schreef het vorige week al, het item zou de Begroting zijn. Dus de fractievergadering dinsdagavond en het Presidium woensdagmorgen om 09.30 uur stonden in het kader van de voorbereiding van de Begrotingsbehandeling.

Woensdag om 11.00 uur ging de Statenvergadering van start. Helaas was er geen vragenuurtje gepland zodat de vragen die we samen met de CDA en PVV hadden betreffende het weghalen van lantaarnpalen langs Provinciale wegen nu schriftelijk moesten worden ingediend.

Na de vaststelling van de agenda plus wat hamerstukken mochten de partijen hun licht laten schijnen over de voorgestelde begroting. De afspraak was dat er begonnen zou worden met een algemene beschouwing per partij van maximaal vier minuten. Deze beschouwing werd gegeven door de resp. fractievoorzitters. Na een schorsing zou de tweede termijn starten waarin GS zou beginnen met reflectie op de partij-inbreng gevolgd door het indienen van Amendementen en moties door de partijen. (Hier mochten de indienende woordvoerders hun motie presenteren). Er mocht hier nog niet gedebatteerd worden, maar slechts verduidelijkende vragen waren toegestaan. Totaal werden er 18 moties en 8 amendementen ingediend. In de tweede termijn mocht er gedebatteerd worden. Echter gezien de tijd was er gekozen om ook hier alleen de fractievoorzitters te laten debatteren (m.u.v. de indieners van de stukken). En eerlijk is eerlijk dit scheelde heel veel tijd. Maar toch bekroop mij het gevoel dat het gros van de Statenleden er voor Jan met de korte achternaam bij mochten zitten. Slechts bij de stemmingen mochten ze meedoen.

In mijn inbreng gaf ik aan het in grote lijnen eens te zijn met de begroting. Het ging hier wel over 522 miljoen euro. Een verschil tussen inkomsten en uitgaven van ruim 130 miljoen. Normaal zou dat onacceptabel zijn, echter nu werd het gros uitgegeven aan CORONA herstel- en steunmaatregelen. En daar kun je in deze tijd gewoon niet tegen zijn.

Maar toch hadden ook wij bemerkingen. Wij vonden dat er te weinig over de Human Capital Agenda en dan m.n. over ouderen was meegenomen in deze begroting. Verder vonden wij dat er veel te veel aan de energietransitie was gerelateerd. Dat had van ons gemogen als dat zou zijn opgehangen aan de lange of middellange termijn visie, maar dat was niet het geval. Verder was er naar onze mening toch nog te weinig aandacht voor waterbeheer en waterveiligheid. En er zou meer aandacht moeten zijn voor sociale woningbouw en dan m.n. die voor één- en tweepersoons huishoudens. Verder werd er te weinig gerept over traditionele landbouw en we vroegen meer aandacht voor mobiliteit. Hierbij waren voor ons de Neder-Saksenlijn alsmede de N35, 36 en 50 essentieel. Ook wilden we meer aandacht voor de grensoverschrijdende economie en vroegen we aandacht voor de harde klappen die COVID-19 aan de cultuursector toebracht. Waarbij voor ons het behoud van bibliotheken hoog op de agenda zou moeten komen.

De begrotingsvergadering verliep eigenlijk best vlot. En na de avondpauze kon om 18.45 uur al gestart worden met de stemmingen. Hierbij werden op voorhand al 3 amendementen en 10 moties (voorlopig) teruggetrokken.

De uitslag was zeker niet verrassend. De begroting werd goedgekeurd. De amendementen om de Provinciale opcenten (belasting via de motorrijtuigenbelasting) te verlagen werden verworpen. M.i. logisch omdat we deze de afgelopen 5 jaar al op het zelfde niveau  hebben gehouden en GS er naar streeft om dit de komende Statenperiode ook zo te houden. Eén van de moties die we mee indienden betrof de na scheiding van afval. Deze hebben we aangehouden omdat de Gedeputeerde toe heeft gezegd dit met de gemeentes, en die gaan er over, te bespreken.

Na afloop van de begrotingsbehandeling restte er nog slechts één ingediende motie vreemd. Deze motie ging over de vrijheid van meningsuiting i.r.t. het mogen tonen van spotprenten. Het gros van PS was dezelfde mening als die van onze fractie toegedaan, namelijk dat de vrijheid van meningsuiting een goed (grond)recht is die ook het tonen van spotprenten behelst, mits niet kwetsend. Dus in essentie waren we het met de indieners eens, alleen als PS gaan we daar niet over. Deze motie haalde het dus niet.

De begrotingsvergadering was tot ieders verrassing al voor 20.30 uur gereed. Volgens mij een unicum, ik heb het tenminste sinds 2015 niet vlotter gezien.

Maar uiteraard gebeurde er nog wel meer deze week. Wat onderwerpen die opvielen. Eerst maar de uitslag van de Amerikaanse verkiezingen. Nou ja, de uitslag is er formeel nog niet. Biden is wel uitgeroepen tot winnaar, maar nog steeds zijn niet alle stemmen geteld. Verder verzet de zittend President, Donald Trump zich tegen de uitslag en heeft hij rechtszaken aangespannen. En in ieder geval in Georgia lagen de uitslagen zo dicht bij elkaar dat er wordt hergeteld. Mocht Biden wel tot formele winnaar worden uitgeroepen dan wordt de Vice President de eerste niet blanke vrouw, Kamala Harris.

Dan Corona. Vorige week nog ernstig stijgend, nu lijkt het toch over het hoogtepunt heen te zijn, ook in Twente. En er zou mogelijk een vaccin zijn ontwikkeld. Nederland heeft er op voorhand 8 miljoen stuks van besteld. Goed voor 4 miljoen Nederlanders. Maar welke 4 miljoen? Wie wel, wie niet? En de uitspraken van Hugo de Jonge dat er straks een aantal zaken alleen zijn toegestaan als je bent gevaccineerd geeft m.i. al een rechtsongelijkheid. Het zal wel op vrijwillige basis moeten en de prioriteit zal eerst gelegd worden op de Zorg en andere essentiële beroepen. Maar daarna? Eerst kwetsbare ouderen of juist eerst de jeugd. Een dilemma lijkt het mij. Maar we gaan het zien.

Dan komt er hoogstwaarschijnlijk een algemeen vuurwerkverbod, om de zorg te ontlasten. Carbidschieten valt daar niet onder en Veiligheidsregio IJsselland heeft al toestemming gegeven om Carbidschieten toe te staan. Ik ben zelf geen vuurwerkafsteker, dus mij raakt de maatregel niet. Echter ik maak mij wel zorgen over een tweetal zaken. Ten eerste zal er volgens mij bij een vuurwerkverbod, mogelijk nog meer illegaal vuurwerk uit het buitenland worden gehaald. Vuurwerk wat mogelijk niet voldoet aan de normen die we daar in Nederland aan hadden gehangen. En ten tweede voorzie ik problemen bij de handhaving hier op. Hoe wil men dit gaan controleren? Wordt er nu van mij verwacht dat ik mijn buurjongetjes ga verraden als zij vuurwerk afsteken?

En verder merk je toch ook weer dat de Landelijke verkiezingen er aan komen. Kandidatenlijsten worden stuk voor stuk bekend en mondjesmaat komen er verkiezingsprogramma’s vrij. En links en rechts worden er uiteraard proefballonnetjes opgelaten. Zo gaat de PvdA alleen maar meeregeren als er een “links” blok wordt gevormd. De CU, bij monde van onderwijsminister Arie Slob vond zelfs even dat je als school homoseksualiteit zou mogen afwijzen. Later werd dit enigszins genuanceerd, maar het is toch van de knotse dat nota bene de huidige minister van onderwijs dit ventileert. Terwijl het juist zo belangrijk is dat kinderen zich veilig moeten voelen op een onderwijsinstelling.

Maar ook de SGP fractievoorzitter Kees van der Staaij had een wat vreemde mening. Hij vond dat er geen veilig gebied hoefde te worden gecreëerd bij de ingang van Abortusklinieken. Nu hadden gemeentes een protest-verbod ingesteld rondom de ingangen van deze klinieken om patiënten en anti-abortusbetogers van elkaar te scheiden. Echter de SGP vindt abortus zo verwerpelijk dat zij deze maatregel van tafel willen. Maar ook had de SGP een grandioos idee wat hier haaks opstond. Zij willen graag dat als een gezin een vierde kind krijgt dat ze dan als beloning 1000 euro bonus zouden krijgen. Bijvoorbeeld om dan een grotere auto te kunnen kopen. Ik vind hier wel wat van.

Nou er was uiteraard nog veel meer deze week, zoals het zeer grote aantal dodelijke slachtoffers onder oudere fietsers. 60% van deze dodelijke slachtoffers zijn ouder dan 60 jaar en 27% zelfs ouder dan 80 jaar. Het wachten is waarschijnlijk op een helmplicht of zo. Ik zal het deze keer niet hebben over de toestand bij Defensie en ook zal ik u geen deelgenoot maken van mijn bevindingen bij het nuttigen van vegetarisch voedsel wat beschikbaar is gesteld door de Postcodeloterij. En ook het programma van Lübach over gasloos maken van wijken laat ik deze week buiten beschouwing.

Wat rest is het programma de komende week. Uiteraard vrijdag weer RTV Oost (ik schijn zelfs in Duitsland te horen te zijn), verder wederom gesprekken met inwoners, gesprekken en informatiesessies over waterstof, natuur inclusief bouwen en integriteit.

Voor nu in ieder geval alvast een fijn weekend toegewenst en tot de volgende Keek, Fred.

Volgs ons ook op