Keek op de week 4.

Keek op de week 4. 28 januari 2021.

En wat voor een week. Niet één van dertien in een dozijn en al helemaal geen week waar ik trots op terugkijk. Ik bedoel dan de uitzinnige relschopperij aan het begin van deze week. Alles onder het mom van “protesteren” tegen de avondklok. Nou dat klinkt prachtig, maar dit had werkelijk niets, maar dan ook niets, met protesteren te maken. Nee dit ging om ordinair rellen, vernielen en plunderen. Ik zou hier mij hele column aan kunnen wijden, maar ik heb mijn standpunt duidelijk gemaakt afgelopen maandag, in het televisieprogramma “Thuis in Overijssel” van RTV Oost. Dus ik ga het hier niet hebben over mijn ongezouten mening over het tuig wat het nodig vond om een teststraat van de GGD, een station en straatmeubilair te vernielen. En ook niet hoe treurig ik het vind, dat er geplunderd wordt, dat winkeliers, die het toch al extreem zwaar hebben in deze lockdown tijd, nog eens extra gedupeerd worden en ook niet hoe “droeftoeterig” ik het vind, dat fietsen, ramen en auto’s het moeten ontgelden. En kom me nou niet aan dat het frustratie en/of verveling is die dit ingaf, nee ik houd het op ordinair crimineel gedrag. En daar past een keiharde aanpak bij.

En over een onderdeel daarvan, wil ik het hier wel hebben. Namelijk de roep om inzet van Defensie. Deze roep begrijp ik. Ik begrijp dat inwoners en gedupeerden met weemoed terugdenken aan de (op eigen initiatief) inzet van mariniers, bij het schoonvegen van de dam in 1970. De oproep van politici, om deze inzet begrijp ik minder. Zeker zij zouden zich moeten realiseren wat zo’n inzet inhoudt. Dat militaire inzet, of te wel bijstand mag en kan, en in bijzondere omstandigheden zelfs gewenst is. In een aantal wetten is dat verankerd, waarbij er onderscheid wordt gemaakt in bijv. steunverlening in het openbaar belang (denk aan de steun bij verzorgingshuizen bijv.) of bijstand in het kader van openbare orde. Deze laatste is opgenomen in de politiewet art 58 en 59. En als een burgemeester in zijn of haar rol als hoogste bevoegd gezag (opperbevelhebber) dit nodig vindt kan hij of zij deze steun aanvragen. Uiteraard wordt zo’n verzoek gewogen, voordat het wordt toegestaan. Dus ja het kan, maar ik betwijfel of je dat zou moet willen. Anders dan politie en Koninklijke Marechaussee is Defensie niet opgeleid om te de-escaleren. Nee ze zijn opgeleid om op te treden in het allerhoogste geweld niveau. Dus onlusten beteugelen kunnen ze echt wel, maar wel op een wat groffere manier dan wat we gewend zijn bij de huidige politie-inzet. Bovendien moet je zo’n inzet echt alleen doen als er geen enkel ander middel meer open staat. En hoe de vergelijking met een burgeroorlog ook werd genoemd in sommige media of hoe ernstig deze onlusten ook waren, geloof me dit kwam nog niet in de richting van een burgeroorlog en dat baseer ik op mijn voormalige werkzaamheden als beroepsmilitair bij Defensie en wat ik bij uitzendingen in o.a. Bosnië heb gezien. Dus naar mijn mening is de oproep begrijpelijk, maar is mijn advies, dit nu (nog) niet doen. Pas als het echt niet anders kan, zou je dit kunnen overwegen.

Eigenlijk wil ik het daar voor de landelijke gebeurtenissen voor laten. Deze keer dus geen beschouwing vanaf deze zijde over bijvoorbeeld het “groene blok” van GL, PvdA, SP en D66. En ook de vaccinatieproblematiek laat ik buiten beschouwing. Nee ik focus me deze keer wat meer op de Provinciale beslommeringen. Want die zijn er echt wel.

Laat ik beginnen met het meest positieve nieuws van deze week, overigens met raakvlakken met de landelijke politiek. Het controversieel verklaren van Lelystad Airport. Dit betekent niets meer of minder dat er voorlopig geen opening van deze luchthaven plaats gaat vinden. De reden is het vallen van het kabinet, zodat deze alleen nog maar lopende of zeer dringende zaken mogen behandelen. En daar het beeld was ontstaan dat de minister kostte wat het kost de opening van Lelystad Airport er door heen wilde drukken lijkt dit voorlopig goed nieuws. Zeker omdat het luchtruim nog niet opnieuw is ingedeeld en het laagvliegen in de aan- en afvoerroutes nog niet was opgelost. Maar ook de Milieu Effectrapportages verzetten zich hiertegen, allerlei zaken waar de demissionair minister Cora van Nieuwenhuizen geen boodschap aan leek te hebben. Voorlopig goed nieuws, zeker voor inwoners die recht onder de laagvliegroutes wonen.

De vorige week gaf ik aan dat er deze week een aantal belangrijke zaken in PS de aandacht behoefden. En dat in de Statenvergadering van afgelopen woensdag een tweetal interpellatiedebatten veel voorbereidingstijd vergden. Nou dat van die voorbereidingstijd klopte wel, maar daar bleef het dan ook bij. De vergadering werd om 13.00 uur door de CvdK geopend. En het eerste onderwerp betrof de beide interpellatiedebatten. Nu is het de gewoonte dat een interpellatiedebat altijd wordt toegestaan. Er moet wel over gestemd worden maar het idee is dat deze altijd wordt gegund. En dat lijkt ook logisch want anders zou de zittende coalitie alle debatten van de oppositie kunnen afwijzen. Nou deze mores werd met voeten getreden. De gehele coalitie (CDA, VVD, PvdA, CU en SGP) versterkt met de SP en Groep Schönbaum stemde tegen waardoor het interpellatiedebat over het debacle Kanaal Almelo – de Haandrik met 27 stemmen tegen en 18 voor werd weggestemd. Maar we waren er nog niet, want ook het tweede interpellatiedebat over de problemen bij het busvervoer, o.a. het uitvallen van elektrische bussen bij Keolis zou het niet halen. Dit debat werd met zelfs 34 tegen 12 stemmen verworpen. De enige voorstanders waren PVV, SP, OCL, FvD en onze Fractie Mooi Overijssel.

Dit wegstemmen van beide debatten verdient op zijn minst geen schoonheidsprijs. Hoe het wel zou moeten? De Tweede Kamer bijv. heeft als regel dat bij het stemmen over doorgaan van interpellatiedebatten slechts 30 stemmen dus 20% nodig is. En bij ons geldt dat dus niet. Nu kun je denken dat dit toch democratisch is, de meerderheid die bepaalt? Nou nee dus. Dit maakt voor een volksvertegenwoordiger het werk bijkans onmogelijk. Twee van de drie formele taken (volksvertegenwoordiging en controle van het college) komen zo in gedrang. Ik durf dan ook te zeggen dat ik gisteren kwaad en buitengewoon teleurgesteld was. Het was in meer opzichten een rare vergadering. Andreas Bakir, het enige overgebleven Statenlid van FvD voelde zich onheus bejegend in het onderwerp verdeling van de fractiegelden tussen het FvD en OCL en besloot de vergadering te verlaten. En bij een stemming leek de fractiediscipline bij het CDA in het gedrang te komen, toen één van de CDA Statenleden aangaf anders te willen stemmen dan de rest van de partij. Overigens is dat juist de bedoeling van de regel; stemmen zonder last. Gevolg een schorsing waarbij het erop leek dat alle kikkers weer terug in de kruiwagen kropen.

Het was niet alleen een zwarte dag voor de gedupeerden langs het kanaal. Nee er werd ook gestemd over het Statenvoorstel; herijking uitsluitgebieden windenergie. Waar het om gaat is dat wij in Overijssel, in de omgevingsvisie, bepaalde gebieden hebben uitgesloten voor het bouwen van torenhoge windturbines en/of vele voetbalveldgrootte zonnevelden op bijv. landbouwgronden. Reden is dat we de landschappelijke waarden willen koesteren. Nu is het zo dat de zogenaamd “groene” partijen tegen alle logica in, alles op alles willen zetten om onze Provincie vol te zetten met windturbines. Alles om de energietransitie op de rit te houden. Naar onze mening zou er veel meer moeten worden gekeken naar lange en middellange termijnoplossingen. Dat belijdt men wel met de mond, maar onder de streep zet men toch maximaal in op zon en wind. Dat zouden we kunnen billijken als er draagvlak voldoende zou zijn bij direct omwonenden en als de uitsluitgebieden zouden worden gerespecteerd. Maar dit voorstel zou dat laatste tenietdoen. Toch werd dit voorstel met 33 voor en 12 tegenstemmen aangenomen. Alleen de PVV, SP, OCL en onze fractie stemden tegen. Het gevolg? Nationaal parken zijn niet meer gevrijwaard van dit soort horizonvervuiling. En NO Twente kan zich als eerste op gaan maken voor de plaatsing van achttien Euromasthoge windturbines aan de randen van het Nationaal Park. Verder waren er nog wat minder belangwekkende zaken en er waren een negental moties vreemd te behandelen. Na ruim negen en een half uur werd de vergadering gesloten. U kunt de vergadering, of delen daarvan, alsmede de stemmingen terugkijken via deze link:

Vergadering Provinciale Staten 27-01-2021 (notubiz.nl)

Tot zover deze week. Morgen nog even te gast bij Goeiemorgen Overijssel en het is weer weekend. Een weekend net zo saai als bij de meesten van u. Want de lockdown, de bezoekregeling van maximaal één persoon per dag en de avondklok is nu niet het ideale uitgangspunt voor een gezellig weekend.

Tot de volgende Keek en blijf gezond, Fred

Volgs ons ook op