De opkoopregeling, salderen of niet?

Opkoopregeling agrarische bedrijven, Intern- en/of extern salderen, Stikstofdepositie.

Sinds de Raad van State in mei 2019 een streep zette door de PAS-regeling heeft dit thema veel (stik)stof doen opwaaien. Dat is natuurlijk ook onze fractie niet ontgaan. We hebben in meerdere commissies ons steentje bijgedragen. We hebben vragen gesteld, we hebben motie(s) over dit onderwerp ingediend of gesteund. Er zijn veel verschillende meningen, er worden veel publicaties openbaar gemaakt, maar er zijn ook veel zorgen, vooral bij land- en tuinbouwfamilies.

Wat gebeurt er met ons familiebedrijf? Deze bedrijven zijn vaak meerdere generaties familiebezit en worden met enorme inzet, gedrevenheid maar ook liefde voor het vak, voor de veestapel en niet te vergeten de agrarische natuur beheerd.

Fractie Mooi Overijssel draagt de agrarische sector een warm hart toe. Wij zijn ook van mening dat de agrariër bij uitstek diegene is die agrarische natuur (flora en fauna) kan beheren of beter gezegd moet kunnen beheren. Ook dit kost geld. Maar een goede inzet mag, of liever gezegd moet, van onze fractie beloond worden.

Zijn er in de toekomst voldoende mogelijkheden om hun (familie)bedrijf voort te zetten, deze over te dragen aan een volgende generatie en is er nog wel een bestaan mogelijk? Ons inziens werd en wordt er te veel met een beschuldigende vinger naar deze gedreven vakmensen gewezen wat stikstofdepositie betreft.

RTV Oost besteedt er veel aandacht aan, social media of kranten hoef je er maar op na te slaan en we lezen over zorgen voor het bestaansrecht, maar ook hoe TROTS men is op hun bedrijf, hun veestapel en hun mooie producten.

FMO steunt de agrarische sector. We volgen op de voet de maatregelen over salderen en nu ook de opkoopregeling zoals die nu wordt voorgesteld (1e tranche).

In Overijssel is nu de Provincie aan zet. We lezen dat 23 gegadigden zich meldden voor deze 1e tranche, waarin 7,5 miljoen beschikbaar is. Een druppel op de spreekwoordelijke gloeiende plaat. Er komen weliswaar nog enkele tranches. En er is een prioritering, maar is er straks genoeg ruimte, maar zeker ook nog bestaansmogelijkheid voor de “kleinere” agrarische bedrijven?

Gaat stikstof goud waard worden? Wordt stikstof straks een “verdienmodel? Zomaar gedachten die ons bezig houden, hoe groot is die kans?

Stikstofruimte voor de hoogste bieder?

Geeft het ook genoeg ruimte en mogelijkheden voor verduurzaming, voor expansie, voor kringlooplandbouw, voor traditionele landbouw en voor al dan niet grond gebonden boerenbedrijven? En hoe ziet die eventuele marktwerking er dan uit in de toekomst? Boerenland in Boerenhand was een motie, mede ingediend door onze fractie, die het niet haalde, maar de titel zegt veel. De Stikstofwet is inmiddels ook aangenomen in de 1e Kamer. Maar hoe realistisch is deze Wet?

Meer vragen dan antwoorden wellicht. Maar wat de uitkomst ook moge zijn, wij zullen ons blijven inzetten in de Provinciale Staten, ook voor de agrarische sector. Wij blijven alert, daar kunt en mag u op rekenen.

Ria Smit

Woordvoerder Fractie Mooi Overijssel

Commissie Landbouw en Natuur PS Overijssel.

Volgs ons ook op