Keek op de week 22.

Keek op de week 22. Donderdag 3 juni 2021.

Deze week focussen we ons op de drammerigheid waarmee PS onze inwoners windturbines door de strot wil drukken. Dit ondanks de mogelijke gevaren voor de volksgezondheid. Gisteren dienden we met de PVV in de Staten een motie in om voorlopig een rem te zetten op het neerzetten van windmolens totdat de gezondheidseffecten op direct omwonenden bekend zouden zijn.

Maar op de PVV, OCL en ons na zag PS niets in deze vertraging. Nee het gros van de Staten vindt het prima om de energietransitie voor 60% te genereren met 245 meter hoge windturbines, ook als de inwoners het niet willen! De VVD wilde een iets afgezwakte motie indienen, maar trok deze in. Op twitter roemde Groen Links de standvastigheid van PS in dit dossier. Hierbij voorbijgaand aan het feit dat de uiteindelijke beslissing toch echt bij de gemeentes ligt en gemeente Rijssen-Holten, maar ook onze grootste gemeente Enschede al heeft aangekondigd voorlopig van de bouw van windmolens af te willen zien. Maar in meer gemeentes borrelt het. Zeker in Deventer en Olst-Wijhe. Voorafgaande aan de PS-vergadering schreef onze penningmeester Kees Visser al onderstaand stukje voor deze Keek:

Deze week stond vol van ontwikkelingen in het kader van de Regionale Energie Strategie en wel specifiek rond die van de windmolengekte.

De landelijke politiek heeft hierin beslist dat we, om te voldoen aan de klimaatdoelen zoals opgesteld in het Akkoord van Parijs, mogen kiezen uit energie van zon en wind.

In eerste instantie mocht de verhouding tussen deze twee opties zijn 60% zon en 40% wind.

Maar vanwege de hogere aanlegkosten bij zon werd door onze gedeputeerde een aantal maanden geleden ineens uitgesproken dat we maar naar 60% wind en 40% zon moesten streven.

Het is werkelijk ongelofelijk hoeveel mensen er in allerlei overlegorganen en werkgroepen bezig zijn om ons als burger te wijzen op noodzakelijk dit allemaal is en dat we maar moeten accepteren dat onze omgeving op de schop zal gaan en Nederland er heel anders uit zal komen te zien. Er was zelfs een statenlid die suggereerde dat straks, na uitvoering van al deze plannen, ons land zal worden bezocht door talloze toeristen en techneuten die komen kijken naar hoe wij dit in Nederland toch zo mooi voor elkaar zouden hebben gekregen. Nou, dat is niet het beeld wat de Fractie Mooi Overijssel als doel heeft.

Zoals gezegd heeft heel Nederland hiermee van doen. Ook wij in ons mooie Overijssel. “Wij” worden geacht om in 2030 in totaal 3,1TWh elektriciteit op te wekken uit zon of wind. Dit is verdeeld in 1,6 TWh door regio West Overijssel en 1,5 TWh in regio Twente. Het aantal windturbines voor Overijssel zou daarmee uitkomen op 63 in west Overijssel en 49 in Twente. De gemeenten zijn nu aan zet om te bepalen hoe dit gerealiseerd zal worden.

Sinds kort blijkt de burger meer en meer op de hoogte te komen van deze plannen. Het mag duidelijk zijn dat met het zaaien van wind er steeds meer storm wordt geoogst. De burgers blijken zeer verontrust en zien met de plannen hun woon- en leefomgeving verslechteren. Zie de ontwikkelingen in de gemeente Rijssen-Holten: De gemeente had voorgesteld om 10 windturbines te plaatsen, elk 225 meter hoog. Er zijn zoekgebieden bepaald, 16 in totaal. En vooral niet te vergeten, er is een enquête gehouden onder de inwoners, ja, want de burger moest meedenken. De deelnemers moesten binnen de gemeentegrens wonen en lid zijn van een panel. Per saldo deden er 692 mee en werd als representatief beschouwd. En dat op een inwoner aantal van 38.300 !  Inmiddels zijn er een aantal stichtingen opgericht, waaronder de Stichting Tegenwind Rijssen-Holten om tegenwind te geven. Kennis en middelen zijn verzameld en inmiddels zijn er op de avonden van de gemeenteraadsvergaderingen protesten geweest. Het eerste protest is gehouden op 11 mei.

Op 25 mei wederom protest en hebben 14 mensen mogen inspreken op een speciale vergadering inzake de windturbines. Er werd aangetoond dat er geen draagvlak is voor windenergie. Er werd gewezen op alle negatieve effecten en op het voorzorgsbeginsel waar de overheid zich aan dient te houden, d.w.z. dat de overheid er is om de burger te beschermen. De deskundigheid van de insprekers lag o.a. op het terrein van technische natuurkunde. Er werden door diverse partijen alternatieven aangedragen. De raadsleden bleken zeer geïnteresseerd te zijn in al datgene wat werd genoemd. Op 27 mei was er weer een raadsvergadering en besloot het college van Rijssen – Holten niet langer te zoeken naar locaties voor windturbines en de kennis uit de samenleving te gaan gebruiken om met alternatieven te komen tot het halen van de klimaatdoelen.

Onze fractie is blij met deze ontwikkeling en zien uit naar welke consequenties dit heeft in andere gemeenten zoals Ols-Wijhe, waar de onrust ook enorm is.

Maar er speelde meer deze PS-vergadering. Het gros ging over de financiële huishouding van met name onderliggende partijen zoals de Techbase en business Park XL. Wat veel te weinig aandacht kreeg was onderstaande motie betreffende het informeren van PS over de tussenrapportage over de toestand van het kanaal.

Het lijkt er steeds meer op dat wij als hoogste bestuursorgaan van de Provincie telkens achter de feiten aanlopen, waardoor niet de juiste beslissingen op het juiste moment worden genomen. En dat in een dossier wat zo veel impact heeft op de betrokken gedupeerden. Maar buiten de steun van PVV, OCL en SP werd ook deze motie weggestemd.

Tot de volgende Keek, Fred

Volgs ons ook op