Standpunten

Partijprogramma van de Fractie Mooi Overijssel.

De Fractie mooi Overijssel is ontstaan uit het samengaan van de fractie 50PLUS en de groep GO en is initieel begonnen als Partij voor de Toekomst Overijssel. De fractie bestaat nu uit de Statenleden Fred Kerkhof, tevens fractievoorzitter, Chilion Snoek en burgerstatenlid Ria Smit. De fractie wordt ondersteund door fractiemedewerker Jolanda van der Heijden en penningmeester Kees Visser. De Provinciale partijfinanciën zijn ondergebracht in een stichting. Beide Statenleden zijn in 2019 gekozen met een eigen programma. Beiden zijn van mening dat de toentertijd gegeven kiezersbelofte niet mag worden geschonden. Dit impliceert dat de destijds gepresenteerde verkiezingsprogramma’s voor de Fractie Mooi Overijssel leidend zijn. Partijdiscipline heeft bij ons dan ook een lagere prioriteit dan aan onze achterban gedane verkiezingsbeloftes. Het hieronder staande programma is dan ook een combinatie van de separate partijprogramma’s.

Iedereen telt mee in Overijssel.

De Fractie mooi Overijssel is van mening dat iedere inwoner van Overijssel er toe doet. Oud of jong, arm of rijk, of je nu woont in de stad of het platteland, zonder onderscheid in sekse, huidskleur, geloof of seksuele voorkeur. Derhalve is onze fractie voorstander van Overijssel als “regenboogprovincie”.

Ouderenbeleid, zelfstandigheid en Veiligheid.

ER mag geen verdere afbraak van koopkracht plaatsvinden door belastingverhoging, premiestijgingen en bezuinigingen op de zorg.

 1. Ouderen moeten/willen langer thuis wonen. Dit kan alleen als er goede regelingen worden getroffen. 
 2. De Provincie moet oog houden voor de autonomie van haar inwoners.
 3. Behoud van eigen regie, eigen activiteit en stimuleren van betrokkenheid van verwanten en familie is essentieel. Waar mogelijk moet de Provincie dit stimuleren of ondersteunen. De Fractie Mooi Overijssel wil daarom mogelijk maken dat senioren laagdrempelig en goed geïnformeerd kunnen worden over al dit soort onderwerpen. Zowel preventief, waardoor tijdig de juiste beslissingen kunnen worden genomen, als in acute situaties.
 4. Er komen steeds minder zorginstellingen. Deze blijven echter van belang voor hen die niet meer in staat zijn om thuis te blijven wonen. Het is dan van belang om cliënten tijdelijk te ondersteunen en kwaliteit van leven te garanderen. Cliëntenraden met mantelzorgers i.p.v. personeel zorginstelling genieten daarbij de voorkeur.
 5. Kennis delen en voorkomen van rechtsongelijkheid zijn een basisvereiste bij alles wat de Provincie doet. Op een open, eerlijke en transparante wijze.
 6. De Fractie Mooi Overijssel is van mening dat we er alles aan moeten doen om de kwaliteit van zorg te verhogen.
 7. Vanuit WMO moet er een onafhankelijke cliëntondersteuning zijn. WMO gelden moeten worden geoormerkt. Hoewel het hier een gemeentelijke verantwoordelijkheid betreft vinden wij dat de Provincie hier een toezichthoudende taak in moet hebben. 
 8. Veilig werken, wonen en recreëren is in Overijssel een groot goed. De Fractie Mooi Overijssel is van mening dat het één van onze belangrijkste opgaves is om dit voor onze inwoners te garanderen. Dat maakt Overijssel leefbaar, voor oud en jong en voor rijk en arm.
 9. De Fractie Mooi Overijssel pleit voor meer aandacht en zorg voor fysieke en psychische veiligheid van ouderen. Bescherming tegen criminaliteit en voorkoming van misbruik en uitbuiting van ouderen staat daar bij voorop.
 10. Doorzicht in de wijken, juiste verlichting en politiekeurmerk dragen bij aan een groter veiligheidsgevoel.
 11. Brandveiligheid en vrije doorgang hulpdiensten zijn nog niet altijd vanzelfsprekend. Het begint hier met een goede voorlichting. Dat geldt uiteraard voor alle veiligheid in en rond het huis. Door bewustwording kunnen (ernstige) ongevallen worden voorkomen.

Ruimtelijke ordening, waterbeheer, leefbare dorpen en platteland.

De Fractie Mooi Overijssel streeft samen met gemeenten, waterschappen en BURGERS naar een goede ruimtelijke inrichting van een leefbaar platteland met vitale dorps- en stadskernen. Leefbaarheid staat hierbij voorop!  

 1. Er moet worden gestreefd naar een intensievere samenwerking tussen Provinciale Staten en waterschappen.
 2. Samen met gemeenten en woningcorporaties zorgt de Provincie Overijssel voor voldoende levensloopbestendige en duurzame woningen, ook in de sociale huursector.
 3. De Provincie stimuleert en subsidieert (indien nodig) het (ver)bouwen van woningen met die aanpassingen die de woning geschikt maakt voor langdurig thuis wonen. Ook in bestaande gebouwen die hun oorspronkelijke functie verliezen. Deze aangepaste woningbouw voor ouderen dient zodanig te zijn dat deze na de vergrijzingsgolf eenvoudig bruikbaar gemaakt kan worden voor anderen.  
 4. De Provincie steunt de ontwikkeling van innovatieve woonvormen voor ouderen liefst i.c.m. jongeren en bij voorkeur met een zorgfunctie (bijv. erfdelen, Knarrenhof en andere woonvormen). De Fractie Mooi Overijssel is van mening dat het ook heel goed mogelijk is om leegstaande bureaupanden te transformeren in wooneenheden. 
 5. De Provincie stimuleert gemeentes om de blijvers- en duurzaamheidslening, voor het duurzaam en levensloopbestendig maken van de woning, actief aan te bieden aan de inwoners. 
 6. De Fractie Mooi Overijssel streeft naar een ruimer beleid betreffende de permanente bewoning van recreatiewoningen. In de komende omgevingswet worden de regels verder versoepeld. De Provincie gaat hierover in gesprek met de gemeentes.
 7. De Fractie Mooi Overijssel wil dat de Provincie de nadruk legt op het bouwen van woningen voor één- en tweepersoonshuishoudens. Zeker ook in de sociale betaalbare sector. Dit geeft ouderen de mogelijkheid om uit hun grotere woningen door te schuiven en geeft dus ruimte op de woningmarkt. Maar ook starters hebben hierdoor de mogelijkheid om in hun vertrouwde omgeving te gaan wonen.
 8. Gezondheidsinstellingen dienen snel en goed bereikbaar te zijn. Parkeerkosten mogen maximaal kostendekkend zijn. In Overijssel is een goede spreiding van gezondheidsinstellingen gerealiseerd. Dit moet, ook bij mogelijke bezuinigingsrondes, in ieder geval in stand blijven.
 9. Vitale kernen maken deel uit van de leefbaarheid. De Provincie Overijssel heeft een rol in het regisseren en waarborgen dat detailhandelsvisies van gemeenten regionaal afgestemd worden, actueel zijn en overcapaciteit in beeld brengen en verminderen. 
 10. Overijssel moet stimuleren dat overal in de Provincie internet met hoge snelheid beschikbaar is.
 11. Bij ruimtelijke ontwikkeling mogen welzijn en leefomgeving niet ondergeschikt zijn aan economisch belang.
 12. Geen nieuwe bedrijventerreinen, maar eerst hergebruik oude terreinen.
 13. Paal en perk stellen aan schaalvergroting land- en tuinbouw i.v.m. verdwijnen karakteristieke landschapselementen. Grotere agrarische bedrijven omheinen met bomen. Herstellen van karakteristieke elementen.
 14. Toegankelijke randen struinnatuur. Geen slagbomen en/of parkeerheffingen. Zorgdragen voor betere toegankelijkheid ook voor rollators en scootmobielen.
 15. Bij de ontwikkeling van woongebieden wordt meer rekening gehouden met de mobiliteit van ouderen, mindervaliden, wandelaars en voetgangers. In de openbare ruimte wordt gezorgd voor voldoende bankjes, drinkwatervoorzieningen, oplaadpunten en openbare toiletten.
 16. De gevolgen van sluiting en leegstand zorginstellingen worden steeds verder zichtbaar. Er moet goed worden gekeken naar alternatieven en worden gestreefd naar spreiding. Hierbij moet de cliënt centraal staan.
 17. Evalueren Kulturhusen en deze in krimpgebieden evt. uitbreiden met kleine coöperatieve gemeenschapswinkeltjes.
 18. De Provincie moet de vinger aan de pols houden bij het verdwijnen van banken pinautomaten, postkantoren, brievenbussen, buurtscholen etc. 
 19. De vergrijzing moet goed worden gevolgd. Dit impliceert dat er meer moet worden ingespeeld op welzijn en zorg.

Economie, werkgelegenheid en opleiding/scholing.

De Fractie Mooi Overijssel is een voorstander van het bevorderen van kleinschalige bedrijvigheid en werkgelegenheid. Echter ook grootschalige bedrijvigheid schuwen we niet. Voor ons is het van belang dat m.n. langdurige werkeloze 45plussers, desnoods via omscholing, z.s.m. weer aan het werk worden geholpen.

 1. De Provincie moet het verwezenlijken van werkgelegenheid stimuleren. Hierbij moet zij Investeren, ook in sociale winst, dus bevorderen van een betere werkgelegenheid voor mensen met een (grote) afstand tot de arbeidsmarkt.
 2. COVID-19 heeft een grote impact op de arbeidsmarkt. De genomen maatregelen zoals bijv. de gedeeltelijke lockdown heeft grote gevolgen voor een aantal beroepsgroepen. De Fractie Mooi Overijssel is van mening dat deze groepen, ook financieel, moeten worden ondersteund.
 3. Op dit moment is nog onvoldoende in kaart gebracht welke mensen een grote afstand tot de arbeidsmarkt hebben. Wij pleiten dan ook voor een verregaande samenwerking tussen gemeentes, uitkeringsinstanties en onderwijsinstellingen om deze zgn. vergeten groep in beeld te brengen, evt. om te scholen, met als uiteindelijk doel hen weer aan het werk te krijgen.
 4. Overijssel grenst direct aan twee deelstaten in Duitsland. De Fractie Mooi Overijssel wil dat de Provincie al die maatregelen neemt die grensoverschrijdende werkgelegenheid beter mogelijk maakt.
 5. Ook het platteland is aan vergrijzing onderhevig. De Fractie Mooi Overijssel is een voorstander van ondersteuning van startende jonge boeren om het platteland leefbaar te houden.
 6. Natuurbeheer subsidies worden alleen verstrekt aan boeren die bereid zijn om zich aan de vigerende regelgeving te houden.
 7. In stedelijke centra komt steeds meer leegstand. De Fractie Mooi Overijssel is van mening dat er alles aan moet worden gedaan om koopcentra economisch aantrekkelijk te maken bijv. door het afschaffen parkeerbelasting.

Energie, milieu en duurzaamheid.

We ontkomen er niet aan om maatregelen te nemen om leefbaarheid in de toekomst te kunnen garanderen. Dit impliceert dat we duurzaamheid, zorg voor het milieu en zo mogelijk energieneutraal bouwen hoge prioriteit moeten geven. 

 1. De Fractie Mooi Overijssel is voorstander van duurzame energie boven energie van fossiele brandstoffen. Echter wel met draagvlak bij direct betrokkenen of omwonenden. De kosten van de energietransitie mogen niet eenzijdig bij de inwoners worden neergelegd, maar moet eerlijk en naar draagkracht worden opgebracht door bedrijven, overheid en inwoners.
 2. Duurzame energie, is meer dan wind- en zonne-energie. Fractie Mooi Overijssel wil ook kijken naar innovatieve ontwikkelingen zowel op de korte als ook op de lange termijn. Hierbij dienen ook waterstof, geothermie, thorium en “blauwe” energie aandacht te krijgen.
 3. Opwekking van zonne-energie moet meer worden gestimuleerd. Hierbij denkt De Fractie Mooi Overijssel eerst aan het plaatsen van zonnepanelen op nu nog ongebruikte daken. Zowel die van de overheid als die van particulieren en bedrijven. Indien meer capaciteit wordt verlangd zouden zonnevelden op vrij liggende terreinen mogelijk moeten zijn. Echter niet ten koste van duurzame landbouwgrond.
 4. Overheden, waaronder de Provincie, hebben een voorbeeldfunctie wat betreft energieneutraliteit. De Provincie moet gemeentes blijven aanspreken op het gebruik van duurzame energie en de mogelijkheid van zonnepanelen op overheidsgebouwen etc. Verder moet de Provincie een “loket voor inwoners” creëren op Provinciaal niveau voor advies betreffende energieneutraal maken van bedrijven of woningen. 
 5. Er moet meer aandacht zijn voor de opslag van op natuurlijke opgewekte energie.
 6. Windenergie is een vorm van duurzame energie. Voldoende draagvlak bij direct omwonenden is voor De Fractie Mooi Overijssel echter rand voorwaardelijk. Draagvlak kan gestimuleerd worden door direct omwonenden mee te laten profiteren van de opgewekte energie. Maar ook het gebruik van kleinere en stillere windturbines in de buurt van woningen of bedrijven dragen bij aan het draagvlak.
 7. De Provincie moet subsidies beschikbaar stellen –aan particuliere eigenaren of wooncorporaties- voor het verduurzamen van woningen. Uiteraard zonder een leeftijdscriterium. Ook moeten subsidies voor het verwijderen van asbestdaken niet alleen voor bedrijven worden afgegeven, maar ook voor particulieren. 
 8. De Fractie Mooi Overijssel is zich bewust van de opgave om asbestdaken z.s.m. te (laten) verwijderen. Wij pleiten er voor om inzichtelijk te maken welke daken het gevaarlijkst en/of milieubelastend zijn. Aan de hand hiervan moet een prioriteitsvolgorde worden gegeven.
 9. Wij vinden dat gemeentes bij uitgeven braakliggende grond voor bijv. stadstuintjes moeten worden ondersteund.
 10. Bedrijven moeten meer worden gestimuleerd om duurzaam en energieneutraal te bouwen. Bijv. door korting op de bouwgrondprijs.
 11. De Provincie moet het hergebruik van grondstoffen propaganderen en stimuleren.
 12. De Fractie Mooi Overijssel is in principe tegen het boren van Schaliegas. Er is eerst beter onderzoek naar schaliegas benodigd. Tot die tijd moet het boren naar Schaliegas worden verboden. 
 13. Olieopslag dan wel vuilwaterinjecties in zoutkoepels moeten worden tegengegaan. Ondanks de tegenwerpingen van de NAM is zuiveren aan de bron goed mogelijk. 
 14. Er moet een beter onderzoek komen naar de milieueffecten van vliegveld Lelystad. De huidige MER klopt niet. In principe zijn we dan ook tegen het gebruik van het vliegveld zoals nu voorzien (commerciële luchthaven als overloop van Schiphol). Indien de luchthaven Lelystad toch in gebruik gaat worden genomen dan pas opening van het vliegveld na herindeling van het luchtruim en met in achtneming van de milieueisen. .
 15. De Provincie moet zich, samen met de partners, inzetten voor het reduceren van niet duurzame verpakkingen en de introductie van statiegeld op blikjes en kleine flesjes. Ook moet de Provincie zorg dragen voor voldoende afvalbakken buiten de kernen.
 16. De Provincie moet versneld maatregelen nemen v.w.b. de schade voortvloeiend uit de klimaatadaptatie. Rekening houdend met steeds langere en heftigere periodes van grote hitte, langdurige droogte of forse neerslag. 

Mobiliteit en openbaar vervoer.

Veilige mobiliteit en goed openbaar vervoer zijn essentieel voor een goede bereikbaarheid en dragen bij aan een leefbaarder samenleving.

 1. Bij de (her)inrichting van wegen moet veiligheid leidend zijn, onmiddellijk gevolgd door leefbaarheid omwonenden en doorstroming. De Fractie Mooi Overijssel is van mening dat provinciale wegen moeten worden aangepast aan de verkeersintensiteit bijv. door  verbreding, aanpassen snelheidslimieten en vermeerdering van het aantal rijstroken.
 2. De Fractie Mooi Overijssel is voorstander van het verbreden van fietspaden en scheiding van auto- en fietsverkeer. Fietspaden met zo min mogelijk tweerichtingsverkeer. Bij ventwegen moet in ieder geval scheiding van fiets- en landbouwverkeer plaatsvinden.
 3. De Fractie Mooi Overijssel wil dat er meer wordt gedaan om de Rijkswegen zoals bijv. de N35, N36 en N50 te laten aanpassen aan de huidige tijd. Ook hier gelden; veiligheid, leefbaarheid en doorstroming. Een rijksweg dwars door een oord (Mariënheem) is niet meer van deze tijd. 
 4. Bij het herinrichten van wegen pleiten wij er voor om extra aandacht te besteden voor de kwetsbare weggebruikers (jeugd en ouderen).
 5. De Fractie Mooi Overijssel is van mening dat openbaar vervoer een dienst zou moeten zijn. Laagdrempelig en uitnodigend. Kwaliteit moet bij aanbesteding voorop staan. Bereikbaarheid van alle kernen moet een “harde” eis zijn bij de aanbesteding. Bij de nieuwe concessieverlening moet in ieder geval de huidige bereikbaarheid worden gerealiseerd.
 6. De spoorwegen in onze Provincie verbeteren constant. Maar niet overal. De Fractie Mooi Overijssel wil dat alle huidige spoorwegtrajecten worden geëlektrificeerd. Verder moeten de enkelbaans sporen, Zwolle – Wierden en Mariënberg – Dalfsen, worden verdubbeld. Er moet een aansluiting komen via Bergentheim, van Coevorden/Emmen naar Groningen.
 7. Door de herijking van het openbaar vervoer, is maatwerk onontbeerlijk. De Fractie Mooi Overijssel is van mening dat de herijking en de nieuwe aanbesteding NIET ten koste mag gaan van de reizigers. Het in gang zetten van een kernnet, a, b, en c-lijnen met als gevolg het wegvallen van delen van het regionaal busnetwerk vermindert de mobiliteit. Dit vinden wij onwenselijk. Alleen indien vervoer op maat dit op een goede wijze ondervangt gaan wij hiermee akkoord.
 8. De Fractie Mooi Overijssel is van mening dat gratis, of tegen significant lagere prijs, openbaar vervoer buiten de spitsuren voor ouderen en sociaal zwakkeren mogelijk gemaakt moet worden.  Daar waar dat al mogelijk is bijv.in Enschede moet dit in ieder geval in stand worden gehouden. Dit draagt ook bij aan de voorwaarde om aan eenzaamheid te ontkomen.
 9. De Provincie moet de belangen van voetgangers en wandelaars, onder wie vooral ouderen en mindervaliden, nadrukkelijk betrekken in de beleidskeuzes en beleidsuitvoering.
 10. De Fractie Mooi Overijssel pleit voor een betere toegankelijkheid van voet- en wandelpaden voor minder mobiele voetgangers en wandelaars.
 11. Wandelen en lopen moet gestimuleerd worden omdat dit een gezonde en duurzame vorm van mobiliteit is.

Vitaal platteland en natuurbeheer.

Overijssel is een mooie Provincie met prachtige natuurgebieden en een mooi coulisselandschap. Dit tezamen met de mooie steden en het aantrekkelijke platteland maken het waard om hier te wonen, te leven, te werken en te recreëren. 

 1. De leegloop van dorpen baart ons zorgen. De Fractie Mooi Overijssel is er alles aan gelegen om het platteland vitaal en leefbaar te houden. Goede bereikbaarheid en het behoud van voorzieningen zijn hierin essentieel. 
 2. De Fractie Mooi Overijssel is van mening dat de Provincie moet bijdragen aan het “vergroenen” van de steden.
 3. De Fractie Mooi Overijssel vindt kwaliteit van het landschap van belang. De Provincie moet dan ook inzetten op kennisoverdracht voor vakmanschap in landschapsonderhoud. Geef boeren waardering voor een landschap inclusieve aanpak.
 4. Dierenwelzijn staat bij De Fractie Mooi Overijssel hoog in het vaandel. Er dient er een goede afweging te worden gemaakt tussen het maximaal aantal dieren ten opzichte van de beschikbare ruimte. Bejagen van dieren is slechts toegestaan i.h.k.v. natuurbeheer en soortenbescherming. Wij zijn tegen de “plezierjacht”.
 5. De vermindering van de vogelstand bijv. de weidevogels baart ons zorgen. De Provincie moet (weide)vogelbeheer stimuleren, bijv. door subsidieverlening aan boeren die maatregelen nemen om de vogelstand te verhogen of minimaal op peil te houden. 
 6. De Fractie Mooi Overijssel is een voorstander van het aanleggen van bermen en akkerranden met kruidenrijk gras. Dit bevordert het insectenbestand en draagt mede daardoor bij aan het verbeteren van de vogelstand.
 7. Wij zijn van mening dat er z.s.m. een extra evaluatiemoment van de Natura 2000 gebieden zou moeten komen. Mede in relatie tot de omgevingswet.
 8. Grootschalige, intensieve veehouderij moet worden beperkt.

Recreatie, sport, cultuur en toerisme.

Bezuinigingen tasten de kwaliteit van bestaan aan, hiervan zijn m.n. ouderen en zwakkeren de dupe. Extra inspanningen zijn nodig om reeds opgelopen achterstanden in te lopen.

 1. De Provincie moet in recreatienota’s speciale aandacht besteden aan ouderen en mindervaliden, inbegrepen de belangen van voetgangers en wandelaars. 
 2. De Fractie Mooi Overijssel wil dat er een betere toegankelijkheid van natuurgebieden, rivieren, beken etc. voor wandelaars en vissers komt.
 3. Wij pleiten voor een goede (recreatie) fietsstructuur met gebruikmaking van fietsknooppunten, maar ook voor korte wandelroutes (kerkpad, rondje om etc.), deze dient ook beter toegankelijk te zijn voor minder mobiele recreanten.
 4. Wij willen koersen op een beweegvriendelijke leefomgeving die met name ouderen uitdaagt tot activiteit. 
 5. De Fractie Mooi Overijssel is voor een laagdrempelige toegankelijkheid v.w.b. cultuur en educatie, cultureel erfgoed, musea en bibliotheken. 
 6. De Fractie Mooi Overijssel is trots op de Overijsselse cultuur en tradities. Wij vinden dan ook dat die in stand moeten worden gehouden. Streektaal, paasvuren en bijv. carbidschieten maken deel uit van onze cultuur en tradities.
 7. Bibliotheken zijn een belangrijke bron van informatie. Boeken blijven van belang, ook bij de huidige digitalisatie. De tegenwoordige bibliotheek is meer dan een plek waar je boeken kan lenen. Het kan perfect functioneren als trefpunt in de regio en als centrum van educatie.
 8. Bibliotheken hebben een culturele en sociale functie in dorpen en wijken. Hierdoor kunnen bibliotheken dicht bij de gemeenschap aan iedereen een publieke ruimte bieden waar het mogelijk is om te werken aan de persoonlijke ontplooiing, waar mensen elkaar kunnen ontmoeten en waar mensen samen creatief kunnen zijn. Mensen die Bibliotheken bezoeken voelen zich daardoor minder eenzaam. Bibliotheken zijn overdag open en organiseren activiteiten voor verschillende leeftijdsgroepen, waaronder ouderen. Ze werken lokaal met partners aan het bestrijden en voorkomen van achterstanden op het gebied van taal en het ontwikkelen van 21e-eeuwse vaardigheden voor jong en oud. Met als doel mensen in staat te stellen om actief te (blijven) participeren aan de samenleving.
 9. De Fractie Mooi Overijssel wil dat AOW-gerechtigden en scholieren t/m 12 jaar kosteloos gebruik moeten kunnen maken van een museumjaarkaart en een bibliotheekpas. 
 10. De Provincie heeft een zorgplicht voor regionale monumenten, het landschap en het culturele erfgoed. Toegankelijkheid moet daarbij een aandachtspunt blijven. 
 11. Erfgoed is overal om ons heen te vinden. Archeologie, archieven, cultuurhistorie, monumenten, musea, streektalen en tradities. Erfgoed verbindt het verleden met het heden en de toekomst. Het maakt dat inwoners zich thuis voelen in hun omgeving. 

De Fractie Mooi Overijssel is van mening dat de Provincie een onmisbare rol in de instandhouding en benutting van het erfgoed speelt en moet blijven spelen. Erfgoed verbindt immers ruimte, economie en bewoners. Die rol moet de komende jaren verder worden ingevuld. 

 1. De Provincie moet blijven inzetten op het ondersteunen van festivals en evenementen zoals het bevrijdingsfestival, Deventer op stelten, Koningsdagviering, Deventerboekenmarkt etc. Deze dragen bij aan een grotere bekendheid van de Provincie.
 2. De Provincie moet zich meer inspannen om grensoverschrijdende samenwerking (Duitsland en aangrenzende Provincies) op het gebied van natuur, economie en toerisme mogelijk te maken.
 3. De Fractie Mooi Overijssel pleit voor een nog betere bekendheid van regionale specialiteiten en streekproducten. De Provincie dient die bekendheid te stimuleren.
 4. De Fractie Mooi Overijssel is trots op de Nederlandse cultuur. Wij geven deze graag door aan volgende generaties. 

Financiën, pensioenbeleid, belasting en subsidies.

Teruglopende pensioenen en lagere subsidies raken de ouderen sterk. Wel is er het besef dat ook de provincies met belastinggeld draaiend wordt gehouden.

 1. De auto is geen melkkoe. De opcenten moeten bevroren worden. Indien dit financieel niet haalbaar is mogen deze in ieder geval niet meer stijgen dan de inflatie. 
 2. De Fractie Mooi Overijssel is van mening dat een deel van de opbrengst van verkeersboetes naar de Provincie zou moeten gaan i.p.v. naar de kas van de Landelijke overheid.
 3. Verdere aantasting koopkracht ouderen is ongewenst. De Fractie Mooi Overijssel vraagt dan ook aandacht voor loonontwikkeling en pensioenindexatie. 
 4. Er is sterk bezuinigd op subsidies, De Fractie Mooi Overijssel wil dat de Provincie meer gebruik maakt van hogere Europese  en Rijks subsidiefondsen.

Kwaliteit openbaar bestuur, toezicht gemeenten. 

De Fractie Mooi Overijssel is van mening dat één van de voorwaarden voor een goede kwaliteit van het openbaar bestuur een goede financieel gezonde Provincie is. Er moet dan ook worden gestreefd naar een sluitende begroting. Op dit moment is de Provincie financieel gezond. Echter indien er mogelijk in de komende periode bezuinigingen en aanpassingen van dienstverlening door de provincie nodig zouden zijn dan ondersteunt De Fractie Mooi Overijssel dit  alleen als OUDEREN en UITKERINGSGERECHTIGDEN niet onevenredig zwaar worden getroffen.

 1. De Fractie Mooi Overijssel is van mening, zeker gezien de vergrijzing, dat er een aparte portefeuille “Ouderenbeleid” moet komen onder de verantwoordelijkheid van één Gedeputeerde.
 2. Wij zijn er groot voorstander van om onze inwoners al aan de voorkant te betrekken en mee te laten beslissen. De Fractie Mooi Overijssel wil dan ook dat de Provincie burgerinitiatieven voor bijv. seniorenprojecten op het gebied van wonen en welzijn ondersteunt.
 3. De huidige besluitvorming binnen PS is transparant. Dit moet worden bestendigd. 
 4. De Fractie Mooi Overijssel is een voorstander van de Handhaving Wet Normering Topinkomens, bij zowel de eigen organisatie als bij gesubsidieerde instellingen.
 5. Wij zijn van mening dat in ieder geval 7 % van de opdrachtsom van Provinciale opdrachten besteed dienen te worden aan terugdringing arbeidsdiscriminatie kwetsbare groepen en stimuleren van de inzet van werkeloze 45plussers met een afstand tot de arbeidsmarkt.
 6. Democratische legitimiteit moet goed geborgd zijn. De overheid is er voor de inwoners, niet andersom. De Provincie moet de randvoorwaarden scheppen voor de inwoner om daadwerkelijk mee te doen. Alleen zo krijg je betrokken inwoners.
 7. Voor wat betreft vergunningenbeleid dient er sprake te zijn van een goede controle en handhaving. Indien de gezondheid van inwoners op het spel staat moet dit toezicht extra intensief worden uitgeoefend.
 8. De Fractie Mooi Overijssel ziet mogelijkheden voor een bindend referendum op provinciaal en lokaal niveau. Zeker bij een voorstel tot gemeentelijke herindeling. 
 9. Bij zaken betreffende ouderen willen wij meer betrokkenheid van de ouderenorganisaties. Maar ook zijn wij voorstander van een provinciale ombudsman.
 10. Communicatie is belangrijk voor al onze inwoners. Alleen digitale informatie is voor De Fractie Mooi Overijssel niet voldoende. Om iedereen goed te informeren dient communicatie ook via lokale media en kranten te geschieden.
 11. De Provincie moet bereid zijn om hulp aan gemeenten bij gemeenschappelijke regelingen te bieden.
 12. De Fractie Mooi Overijssel ziet, buiten het huidige financiële toezicht, een grotere taak voor de Provincie weggelegd bij het toezien op gemeentelijke taken i.h.k.v. de decentralisaties (bijv. WMO en jeugdzorg).

Veteranen.

Nederland kent meer dan 111.000 Nederlandse veteranen. Dit zijn mannen en vrouwen van alle leeftijden en missies. Van deze groep zijn er nog ongeveer 30.000 in actieve dienst. Op Landelijk niveau is het Veteranenbeleid min of meer op orde. Veteranen, oud en jong, verdienen erkenning en ons “respect”.

 1. Meerdere partijen hebben in hun Landelijk programma staan dat Veteranen blijvende waardering en erkenning verdienen.  De Fractie Mooi Overijssel is van mening dat dit ook op Provinciaal niveau moet worden uitgedragen.
 2. De Rijksoverheid subsidieert de jaarlijks te houden “Veteranendag” en andere Landelijke activiteiten. De Fractie Mooi Overijssel wil dat ook de Provincie haar verantwoording neemt en bijdraagt aan provinciale activiteiten bijv. door het organiseren van een Provinciale Veteranendag. 
 3. Steeds meer gemeentes in Overijssel faciliteren lokale veteranenactiviteiten, bijv. door het houden van een lokale Veteranen bijeenkomst, maar ook door Veteranen cafés en inloophuizen, waar de Veteraan zich thuis voelt onder gelijkgestemden. De Fractie Mooi Overijssel zou graag een gelijkluidend beleid binnen onze gemeentes zien. Wij roepen de Provincie op om dit te stimuleren en indien nodig te faciliteren.